Lehti 1-1990 (Laatu)

Pääteemana laatu

Haluatko menestyä?
Tuo sana maistuu elämälle. Ja tavallisesti pääkirjoitus on lehden kuivin. Onko menestymisellä kuitenkin jotakin tekemistä elämän maun kanssa? Vai tarkoitanko vain kovaa työtä tai arpajaisvoittoa?

Oman opiskeluaikani iskusanat olivat tekniikka, työ ja teekkarihenki. Nyt menestyksen varmin tae on laatu. Vaikka lukijani taitaa pitää tärkeämpänä hyviä ystäviä, lapsille säilyvää luontoa, mielenkiintoista työtä ja ehkä purjehtimista. Sydäninfarkti tarmokkaan uran huipun vaiheilla ei varmaankaan kiinnosta.

Laadusta voidaan puhua monessa yhteydessä. Se on todellakin eräänlainen yleiskäsite. Tuotteet menestyvät laadun avulla. Samoin tarvitaan laatua järjestelmiltä, ohjelmistoilta ja toiminnalta. Koulutusta voidaan arvioida sen laadun perustella, ja ammattitaitokin on laatua. Tärkeä keino saavuttaa ja pitää korkea laatu on pyrkiä tekemään jokainen työ niin, että sen tuloksesta voi olla ylpeä.

Mutta laatu on ominaisuus, jonka kiistaton mittaaminen on mahdollista vain erikoistapauksissa. Miksi laadun mittaus ei onnistu? Siksi, että laatu määritellään kykynä täyttää asiakkaan tai käyttäjän odotukset ja tarpeet. Kun odotuksia on moneen suuntaan ja kun ne ovat osittain MUTU-utua, mittauksen sijaan saadaan enintään henkilö- tai sovelluskohtaista arvostelua. Laatu on niin kuin kauneuskin "katsojan silmässä".

Laadun mittaamisessa voidaan silti kehittää hyödyllisiä mittausasteikkoja. Asteikkoja tärkeämpi on kuitenkin periaate: tunnista asiakkaasi ja lähde hänen odotuksistaan. Ja muista, että lopulta asiakkaan tunteet on saatava puolellesi.

Automaatioväylän seuraava numero käsittelee koulutusta, ja se jaetaan mm. alan tuleville opiskelijoille. Opiskelijoilla on oikeus odottaa, että heille on tarjona korkealaatuista koulutusta, joka antaa tukevan pohjan jatkuvalle ammatilliselle kehitykselle.

Meillä on automaatioalan ammattilaisryhmänä jälkikasvun motivoimisen haaste. Tämän päivän lukiolainen on asiakkaamme, jonka on nähtävä automaatioala korkealaatuisena elämän mahdollisuutena, jotta hän liittyisi joukkoomme. Tuo lukiolainen katselee nyt ympärilleen ja etsii aikuisia, joihin hän haluaisi samaistua. Itseään ja työtään arvostavia ja lukiolaisesta kiinnostuneita automaatioinsinöörejä tarvitaan.

Eräässä mielessä meidän on helppo ottaa haaste vastaan. Olemme menestyneet sekä instrumenttien ja automaatiojärjestelmien valmistajina ja myyjinä että myös pätevinä insinööreinä ja tiedemiehinä. Tämä on helppo todistaa ulkomaankauppatilastoilla ja menestymisellä kansainvälisissä konferensseissa ja lehdistössä. Kansainvälinen arvostuksemme pitäisi vain saada näkymään myös siinä, miten arvostamme ja tuemme toisiamme jokapäiväisessä elämässämme. Myönteinen ilmapiiri säteilee tavalla, jota en oikein ymmärrä, mutta ilmiöstä olen varma.

Seurassamme on jo runsaasti jäseniä, joilla on sekä kokemusta että statusta. Jotkut heistä ovat eläkkeellä, ja aikaakin on mahdollista irrottaa. Vetoan teihin, alamme keulakuvat! Pankaa itsenne likoon ja menkää lukiolaisten joukkoon. Kertokaa h u im ia juttuja alkuajoilta, jolloin into korvasi sekä aineelliset puutteet että osaamisen aukot. Isoisät ovat ennenkin vaikuttaneet lapsenlapsiin. Miksei järkeilemälläkin, mutta ennen kaikkea olemalla juuri sitä mitä ovat.

Sillä me olemme kuin olemmekin kunnon porukkaa, joka voi menestyä itse ja samalla auttaa Suomen kansaa menestymään. Maamme jää ehkä köyhäksi, jos kultaa kaivannet. Mutta onhan meillä toki muutakin kuin kultaa!

Olli Aumala

Ulkoasiainsihteeri Helena Silvonen, Ulkoasiainministeriön kauppapoliittinen osasto Suomen Laatuyhdistyksen hallituksen jäsen
Euroopan yhdentymisen vaikutukset laatukysymyksiin
Euroopan talousyhteisö (EY) ja Euroopan vapaakauppaliitto (EFTA) sopivat viime joulukuussa, että Eurooppalainen Talousalue (EES) muodostetaan ja alueen syntymiselle on asetettu tavoitteeksi 1.1.1993. Kun markkinat avautuvat ja kilpailu lisääntyy, ei ilman korkeaa laatua tulla pärjäämään. Japanin ja Yhdysvaltojen etumatka laatukysymyksissä on vielä reilusti eurooppalaisen tason yläpuolella. Jotta pääsisimme edes eurooppalaiselle tasolle, on jokaisessa yrityksessä oltava kansainvälisten laatujärjestelmästandardien (EN 2900-sarja = SFS-ISO 9000) mukainen laatujärjestelmä. Tietoa laatujärjestelmistä ja niiden käyttöönotosta on saatavissa Suomen Standardisoimisliitosta (SFS) ja Suomen Laatuyhdistyksestä (SLY), joka järjestää aiheesta koulutustilaisuuksia.

Lauri Karhu, Outokumpu Electronics Oy
Näyttöjärjestelmä parantaa päätösten laatua
Outokumpu Electronics Oy:n Järjestelmät-yksikkö kehittää ja markkinoi prosessianalysaattoreita ja niihin perustuvia prosessiautomaatiojärjestelmiä. Yhtiö on erityisesti COURIER-röntgenanalysaattoreillaan saavuttanut metallirikastamoissa johtavan aseman maailmassa. Myös myynti kemianteollisuuteen on kasvanut viime vuosina. Analysaattoreiden laatu testataan käytännön olosuhteissa joka päivä.
Tärkeintä on kuitenkin asiakkaan saama hyöty analysaattoreista. Siksi Outokumpu Electronicsissa analysaattorijärjestelmiin voidaan sisällyttää myös prosessinsäätömahdollisuus, jolloin asiakas voi käyttää analysaattorien keräämän tiedon välittömästi hyväksi.

Heikki Vilén, Valmet Automation Oy
Alihankintojen laadunvarmistus
Ostetut materiaalit, komponentit ja osakokoonpanot muodostavat osan yrityksen valmistamasta tuotteesta ja vaikuttavat siten välittömästi ko. tuotteen laatuun ja yrityksen laatuimagoon. Ostettujen tavaroiden ja palveluiden hankinnan tulisi olla suunnitelmallista ja valvottua. Alihankkijat ja osatoimittajat tulisi valita sen perusteella, miten ne kykenevät täyttämään toimitussopimuksen vaatimukset, mukaanlukien laatuvaatimukset. Ostajan tulisi aikaansaada tiivis yhteistyö palautejärjestelmineen jokaisen toimittajan kanssa. Tällä tavoin pystytään ylläpitämään jatkuvien laadunparannusten ohjelmaa ja laatuerimielisyydet vältetään tai saadaan nopeasti sovituksi. Tiivis yhteistyö ja palautejärjestelmä tuottavat etua niin ostajalle kuin toimittajalle.

Tutkija Heikki Välisuo, Valtion Teknillinen Tutkimuskeskus, sähkö- ja automaatiotekniikan laboratorio
Menetelmä automaatiosuunnittelun laadun varmentamiseen
Tietämystekniikan kehitys ja tekoälytutkimuksen tulokset tarjoavat mahdollisuuksia, joiden soveltuvuutta automaatiosuunnittelun avuksi on syytä selvittää. Automatiikkojen, lukitusten ja ohjaussekvenssien toiminnan kuvaaminen tietämystekniikan menetelmin on suoraviivaista. Mutta myös ohjatta van prosessin tai laitteiston toiminnan karkea kvalitatiivinen kuvaaminen on mahdollista. Tämä tarjoaa mahdollisuuden tehdä tietokoneella joukon tarkistuksia: voiko esimerkiksi syntyä tilanne, jossa automatiikka ajaa prosessin ei toivottuun tilaan.

Pentti Pikkupeura, Personnel-Yhtiöt, Psychological & Management Consulting Group
Rekrytoinnin laatu, henkilöstön laatu
Henkilöstöpolitiikka ja henkilöstö ovat yrityksen kannalta välineitä tavoitteiden saavuttamisessa. Henkilöstön laatu on yhä keskeisempi myös kilpailutekijänä. Henkilöstön laatuun voidaan ratkaisevasti vaikuttaa parantamalla rekrytointitoiminnan laatua. Sitä voidaan parantaa sekä tehostamalla yritysten omia rekrytointitoimenpiteitä että käyttämällä ulkopuolisia asiantuntijoita.
Henkilöstöpolitiikka on osa yrityksen strategista suunnittelua. Henkilöstöpolitiikka ja henkilöstö ovat yrityksen välineitä tavoitteidensa saavuttamiseen. Tältä kannalta ajateltuna tuntuu siltä, että yrityksissä panostaminen henkilöstöön ja henkilöstön laatuun jää joissakin tapauksissa vähäisemmäksi kuin panostaminen esim. kone- ja laiteinvestointeihin. Näin siitäkin huolimatta, että kysymys saattaa olla yksittäisen rekrytoinninkin osalta miljoonainvestoinnista. Rekrytoinnin laatuun voidaan vaikuttaa ainakin kahdella tavalla: kouluttamalla rekrytoinnin vastuuhenkilöitä yrityksissä ja käyttämällä ulkopuolisia palveluita.

Kari Leinonen, Oy Imporex Ab
Hyvälaatuinen paineilma on luotettava apuenergia
[ei ingressiä]