Lehti 1-1993 (Prosessiteollisuuden ylemmän tason optimointijärjestelmät)

Pääteemana prosessiteollisuuden ylemmän tason optimointijärjestelmät

Kaikki hyvää lähtee motivaatiosta
Vuoden 1992 viimeisessä Automaatioväylässä oli keskustelun herättämiseen pyrkivä artikkeli suomalaisten yritysten ajattelutavoista ja automaatioinsinöörien roolista. Artikkeli on paikallaan erityisesti tänään, jolloin vieläkin puhutaan lamasta tai laskusuhdanteesta, kun kysymyksessä on kansantalouden rakenteiden korjaaminen.

Monien mielestä meidän on uudelleenrakennettava su oma la in en teollisuus. Se on pakko tehdä. Ja onhan se tehty aikaisemminkin. Samalla on hyväksyttävä kuluttamiseen perustuvan elintason lasku. Usea ihminen on valmis antamaan osan tuloistaan luonnon- ja ympäristönsuojeluun. Jotta lapsillemme jäisi eläväympäristö. Näin tulisi suhtautua myös teollisuuden uudelleenrakentamiseen. On itsekästä olla nyt luopumatta saavutetuista eduista, jos vaihtoehtona on se, että jätämme lapsillemme perinnöksi Suomen, jolla ei ole teollista selkärankaa. Tai selkärankaa ylipäätään.

Selkeitä päätöksiä ja uskallusta

Monilla suomalaisilla yrityksillä on liian raskaat ja kalliit rakenteet. Niillä pärjättiin suljetuilla ja suojatuilla markkinoilla, mutta ei enää itämarkkinoiden hävitessä, taantuman ja kansainvälistymisen lisätessä kilpailua. Yrityksillämme on usein muodollinen, keskittynyt ja aikaa vievä päätöksentekomalli. Kaikki keskiarvoistetaan ja analysoidaan huolella. Asiat osataan pukea vain rahaksi. Yrittämisen luoville kylähulluille ei löydy sijaa. "Aikamme on lepsujen käsissä", sanoi Jouko Turkka joulusaarnassaan.

Tulevaisuudessa tarvitaan henkilökohtaista uskallusta. Rohkeat voittavat. He tekevät päätöksiä nopeasti ja joustavasti. Johtamisen tulee olla avointa, selkeätä ja suoraviivaista. Se suosii tiivistä yhteistyötä kaikilla toiminnan tasoilla. Samalla tehtävät jaetaan todelliseen suoritusportaaseen, joka saa aktiivista tukea ja kannustusta. Kuinka moni ihminen sanoo työssään "Minä haluan olla tässä organisaatiossa, joka päättää puolestani"? Se on ihmisten, varsinkin nuorten peruselämänarvoja vastaan. Tämä oli määräävä tekijä niinkin mahtavan organisaation kuin Itä-Euroopan kommunistisen hallinnon tuhoon.

Työntekijöiden ja yrityksen tavoitteiden ja tarpeiden tulee olla sopusoinnussa. Kaikki hyvä on motivaation mestaruutta, Äiti Teresasta Bill Gates'iin ja prosessinvalvojaan. Taloudellinen hyvinvointi loppujen lopuksi rakennetaan työllä ja siihen uhratulla energialla. Myös energiansäästö. Ratkaiseva osa tässä on teollisuudella, ja se on myös meidän automaatioihmisten ominta kenttäämme.

Tämän Automaatioväylän teemana on 'Prosessiteollisuuden ylemmän tason optimointijärjestelmät'. Osaamisemme automaatioalalla on kansainvälisesti tunnustettua. Tutkimuslaitoksemme ja korkeakoulumme tekevät merkittävää tutkimustyötä. Valmet Automationilla on maailmanlaajuisesti suurin markkinaosuus paperi- ja selluteollisuuden hajautettujen automaatiojärjestelmien toimittajana. Asema säilynee, vaikka toiseksi suurin, Honeywell, osti toisen suomalaisen, Ahlström Automationin.

Motivaatiota ei synnytetä ulkoapäin. Ei myös ole mahdollista valita aikaansa, mutta on pakko valita itsensä omassa ajassaan missä elää.

Pidetään huolta itsestä. Ei alistuta mihin tahansa. Ollaan rohkeita, ei laitostuta. Uskotaan tulevaisuuteen. Yritetään edes.

Ari Kukkonen
Päätoimittaja

Automaatioväylä vastaa uusiin haasteisiin
Automaatioväylä-lehteä on viime vuosina kehitetty sekä sisällöllisesti että ulkoasultaan – toivottavasti kaikkien mielestä positiiviseen suuntaan. Tässä vuoden 1993 ensimmäisessä numerossa lehden toimitus- ja tuotantotöiden tekijät ovat vaihtuneet, sisältöä ja ulkoasua on kehitetty edelleen. Kaikkien on hyvä ymmärtää muutosten taustat, joten esittelen niitä tässä lyhyesti.

Automaatioväylä Oy:n rooli

Kuten kaikki tietysti tietävätkin, Automaatioväylä Oy perustettiin vuoden 1990 lopulla julkaisemaan Automaatioväylä-lehteä. Yhtiön omistavat Automaatioseura ja SMSY yhdessä. Lehden päätehtävänä on olla hyödyllinen ja kiinnostava lehti omistajajärjestöjen jäsenistölle. Samalla tavoitteena on ollut varmistaa Automaatioväylän asema arvostettuna automaatioalan ammattilehtenä Suomessa.

Yhtiö perustettiin lähinnä eriyttämään lehden tekeminen varsinaisesta järjestötoiminnasta. Yhtiön taloudellisena tavoitteena on kattaa lehden ilmoitustuloilla lehden tekemisen aiheuttamat kulut. Näin lehti on omistajajärjestöille ilmainen ja jäsenmaksutulot voidaan ohjata muihin jäsenetuihin. Järjestöt vaikuttavat lehden sisältöön niiden edustajista kootun toimitusneuvoston kautta.

Toiminnan selkiyttäminen

Vuoden 1992 aikana selkiytettiin työnjakoa yhtiön hallituksen, toimitusneuvoston ja päätoimittajan kesken. Hallitus valvoo lehtiyhtiön omistajien etuja, pääasiassa taloudellisten tavoitteiden saavuttamista. Toimitusneuvosto tekee suunnitelman kunkin lehden sisällöstä ja organisoi kirjoitusten ja ilmoitusten hankinnan. Päätoimittaja vastaa lehden sisällöstä toimitusneuvostolle sekä juridisesti. Jotta Automaatioväylä-lehden teko jatkossa saataisiin mahdollisimman tehokkaasti ja edullisesti tehtyä ja organisoitua, hallitus lähetti sopiville ehdokkaille tarjouspyynnöt lehden tekemisen eri vaiheista. Lehden toimitus- ja tuotantotöihin sekä hallitustyöskentelyn tukitoimintaan liittyvistä tehtävistä tehtiin sopimukset saatujen tarjousten pohjalta, pyrkien ottamaan huomioon sekä taloudelliset että laadulliset näkökohdat. Toimitus- ja tuotantotyöt tilattiin lehdenteon ammattilaisilta, jolloin järjestöjen vapaaehtoistyövoima voi enemmän keskittyä lehden sisällön ja laadun kehittämiseen.

Vuonna 1992 julkaistiin kuusi Automaatioväylän numeroa entisen neljän sijasta. Omistajayhdistyksiltä laskutettiin puolet entisestä hinnasta lehteä kohden. Silti yhtiön tulos tilikaudelta jäi jonkin verran negatiiviseksi, lähinnä johtuen tilivuodelta 1991 peräisin olevista luottotappioista. Nyt kun toimintaa on järkiperäistetty, yhtiölle asetettu taloudellinen tavoite ei näytä budjetin mukaan lainkaan mahdottomalta. Lama saattaa tänä vuonna vaikuttaa yhä pahemmin ilmoitustuloihin, joten säästäväisyyslinjaa tulee jatkaa. Säästöt eivät kuitenkaan saisi olla sellaisia, että ne huonontavat lehden laatua.

Jäähyväiset

Olen nyt jättämässä paikkani hallituksen puheenjohtajana. Haluan kiittää kaikkia, joiden kanssa olen ollut tekemisissä. Työ on ollut joskus rankkaa, mutta aina antoisaa ja hauskaakin. Nyt siirtyessäni rivijäseneksi aion tietysti yhä olla aktiivisesti mukana arvioimassa ja suuntaamassa lehden sisältöä. Samaan meillä kaikilla on mahdollisuus tässä lehdessä olevan kyselyn avulla. Aktiivisuus palkitaan. Päätoimittaja ja toimitusneuvosto tietenkin ottavat aina kommentteja vastaan henkilökohtaisestikin.

Toivotan Automaatioväylän lukijoille menestystä alkaneelle vuodelle 1993 ja lehtemme uusille tekijöille innostunutta mieltä ja kykyä vastata uusiin haasteisiin.

Tuula Ruokonen
Automaatioväylä Oy:n hallituksen puheenjohtaja v. -92

Sauli Kanerva, Imatra Steel Oy Ab
Käyttökokemuksia Ethernet-ympäristössä

Ylemmän tason käyttäjäliityntä voidaan toteuttaa laitetasolla usealla eri tavalla. Kehitys kulkee kohti työasemapohjaisia ympäristöjä, silti pelkälle päätteellekin löytyy paikkansa. Lopputuloksen kannalta tärkeämmässä asemassa onkin valmis- ja sovellusohjelmien valinta periaatteella "oikea ohjelma sille tarkoitettuun tehtävään".

TkL Matti Ketonen, Kemira Engineering
Kehitystrendejä Kemirassa
Raskaan kemian teollisuuden tuotannossa työn lisäarvo on usein varsin pieni. Tämä antaa omat erityispiirteensä myös tehtaissa käytettävälle automaatiolle. Tuotannon yksikköprosessit ovat usein hyvin tunnettuja ja jo pitkään käytössä olleita. Silti ne saattavat olla säädön kannalta hankalia esimerkiksi epälineaarisuuksien ja ajan kuluessa muuttuvien tekijöiden johdosta.