11th IFAC/IFORS/IMACS/IFIP

11th IFAC/IFORS/IMACS/IFIP Symposium on Large Scale Complex Systems Theory and Applications

Outi Mäyrä, Oulun yliopisto, Säätötekniikan laboratorio

11th IFAC/IFORS/IMACS/IFIP Symposium on Large Scale Complex Systems Theory and Applications pidettiin Gdanskissa, Puolassa 23.-25. heinäkuuta 2007. Symposiumissa oli noin 70 osallistujaa 17 eri maasta. Symposiumissa pidettiin noin 70 esitystä. Symposiumi järjestetään joka kolmas vuosi. Edellisen kerran symposium on pidetty Osakassa 2004. Perinteisesti LSS symposiumissa käsitellään laajamittakaavaisia systeemejä yleisesti sekä keskitytään merkityksellisiin sovellusalueisiin. Uusia ja erittäin monimutkaisia systeemeitä on syntynyt lähinnä tietokone- ja verkkoteknologioiden kehittyessä. Tämä on mahdollistanut myös olemassa olevien, monimutkaisten systeemien entistä tarkemman tutkimuksen ja kehityksen.

Konferenssin sisältö

Laajamittakaavaisten systeemien tutkimuksen kehitystä tarkasteltiin mallinnuksen, päätöksenteon, säädön ja prosessisuunnittelun näkökulmasta. Pääpaino symposiumissa oli menetelmissä ja työkaluissa, joilla voidaan analysoida systeemin monimutkaisuutta. Huomiota kiinnitettiin erityisesti myös ympäristöllisiin näkökohtiin. Säätöä koskevia aiheita symposiumissa olivat mm. älykäs säätö, optimoiva säätö, hierarkkinen säätö ja diskreettien tapahtumien säätö. Mallinnus puolella keskityttiin mm. mallien identifiointiin ja yksinkertaamiseen, monimutkaisuuden analysointiin ja diskreettien tapahtumien mallintamiseen. Muita käsiteltyjä aihepiirejä olivat hajauttaminen, päätöksenteon tukemiseen liittyvät systeemit sekä tiedon louhiminen (data mining). Sovelluksia esitettiin laajalti mm. petrokemian, veden puhdistuksen, energian tuotannon, kuljetuksen, navigoinnin ja lääketieteen aloilta.

Plenary-esityksiä pidettiin viisi. Niissä käsiteltiin esimerkiksi vikadiagnostiikkaa ja mallinnusepävarmuutta, päätöksen tekoa sekä säädön ja optimoinnin roolia suurissa, monimutkaisissa järjestelmissä. Vikadiagnostiikan esityksessä keskityttiin vikatilojen havaitsemiseen, eristämiseen ja selvittämiseen tähtäävään yhtenäiseen menetelmään epälineaarisissa systeemeissä. Säätöä ja optimointia käsittelevä esitys keskittyi kehittyneiden säätöalgoritmien ja asetusarvojen on-line optimoinnin välisiin vuorovaikutuksiin. Kehittyneistä säätöalgoritmeista esityksessä käsiteltiin lähinnä malliprediktiivistä säätöä.

Allekirjoittanut osallistui lähinnä sessioihin, joissa käsiteltiin mm. mallinnusta, malliprediktiivistä säätöä, kehittyneitä säätömenetelmiä, näiden sovelluksia sekä mallinnusta ja säätöä vedenpuhdistusprosesseissa. Koska symposiumissa pidettiin parhaimmillaan kolmea rinnakkaista sessiota, jäi varsinkin postereihin tutustuminen osaltani hyvin vähäiseksi. Tyypillisesti esitykset olivat melko teoreettisia ja sisälsivät suuren joukon kaavoja. Hyvät esimerkit värittivät esityksiä ja auttoivat ymmärtämään tutkimusten arvon käytännössä. Symposiumin esityksistä on koottu Proceedings-julkaisu. Allekirjoittaneen esityksen aihe oli ”Time delay estimation in large databases”.

Kokonaisuutena konferenssimatka oli miellyttävä kokemus. Järjestelyt toimivat erittäin hyvin. Järjestäjien puolesta tarjottu ohjelma antoi erinomaisen mahdollisuuden tutustua kaupunkiin ja sen historiaan. Paikalliset ihmiset olivat hyvin ystävällisiä ja auttavaisia sekä tunnelma kaupungissa rento. Vaikka Gdanskissa onkin paljon kaunista nähtävää, on siellä vielä paljon työtä, varsinkin rakennusten entisöinnin saralla.