Lehti 1/2010 Yhdyskuntatekniikka

kansi_1_10_150pxPäätoimittajalta, Petri Koivula
Mistä tunnemme ja saavutamme asiakkaan?

Mistä myyjä voi tuntea asiakkaansa tai mistä asiakas voi tietää myyjän uusista tuotteista ja palveluista?Tällä hetkellä yritykset uskovat myynnin tapahtuvan omien nettisivustojen ja myyntimiesten kautta. Osalla varmasti näin tapahtuu, mutta valtaosan myynti laskee. Teimme pienen tutkimuksen automaatiotalojen sivustoista ja totesimme, että sivustojen rakenne ei tue myyntiä, eikä edes markkinointia. Sivustot on rakennettu jopa niin, että niiltä ei löydy yhteystietoja. Pelkäävätkö myyjät asiakkaan ottavan yhteyttä?

Pääkirjoitus, Kirsi Rontu
Muutoksen tuulet puhaltavat kuntatekniikassa

Kuntien järjestämät palvelut ovat yhteiskunnan ja kansalaisten tarvitsemia välttämättömyyspalveluita. Ilman katuja tai vettä ja sähköä elämämme vaikeutuu huomattavasti. Kuntien toimintaympäristöt muuttuvat ja kuntien rooli on muuttumassa palvelujen tuottajasta niiden turvaajaksi. Myös kuntapalveluilta vaaditaan nykyään entistä korkeampaa laatua. Samalla myös kustannustietoisuutta ja tehokkuutta on lisättävä. Suurten ikäluokkien poistuessa eläkkeelle koulutetusta työvoimasta tulee pulaa. Kunnat kilpailevat ammattitaitoisesta työvoimasta teknisillä aloilla yksityisen sektorin ja valtion kanssa. Henkilöstöpoistuman huippu sattuu samanaikaisesti talouden taantuman kanssa, mikä johtaa kunnissa varsin pidättyvään rekrytointiin ja henkilöstön määrän vähenemiseen.

Henri Haimi
Prosessiautomaatio suomalaisilla jätevedenpuhdistamoilla

Yhdyskuntien jätevedenpuhdistamoilla mitataan tuoreen kartoituksen mukaan jatkuvatoimisesti yhteensä 18 eri muuttujaa. Ravinteiden pitoisuuksien online-määritys on yleistynyt, mutta mittauksia käytetään harvoin prosessinohjaukseen. Kehittyneitä säätimiä on käytössä neljänneksellä puhdistamoista. Yhdyskuntajätevedenpuhdistamot ovat automaation ja prosessinohjauksen kannalta haasteellisia. Tulevan jäteveden laatu ja virtaama vaihtelevat runsaasti ja epäsäännöllisesti. Paljon kiintoainetta sisältävät ympäristöt hankaloittavat luotettavia jatkuvatoimisia mittauksia ja biologisen käsittelyprosessin ohjaus vaatii kokemusta. Puhdistamoiden lupaehtojen kiristymisen myötä käsittelyprosessit ovat monimutkaistuneet ja kehittyneen prosessiautomaation tarve on lisääntynyt.

Timo Lahtinen
Automaation toteutus biokaasulaitoksessa

Automaation avulla voidaan tehostaa uusiutuvien energialähteiden hyödyntämistä. Biokaasulaitoksen toteutuksessa automaatio näyttelee suurta osaa ohjaten prosessia ja keräten tärkeää tietoa prosessin toiminnasta käyttäjän avuksi. Laukaassa, Leppävedellä sijaitseva Metener Oy kehittää biokaasun hyödyntämistä uusiutuvana energialähteenä. Yritys suunnittelee ja valmistaa ratkaisuja, joiden avulla sivutuotteiden suuri energiamäärä saadaan valjastettua ja jalostettua hyötykäyttöön.

Jani Leikas
Ilmastonmuutos haastaa päästömittaukset

Teollisuuden päästöt ilmaan vähenevät jatkuvasti. Päästöjen määrän ohella yhtä tärkeää on tietää niiden laatu. Päästömittausten tekniikan hallitseminen tulee koko ajan tärkeämmäksi ja päästöjen tarkkaileminen ja tiukentuvat päästövaatimukset edellyttävät uudenlaisia päästömittauksia. Päästömittauksia tarvitaan päästöselvitysten, leviämislaskelmien ja kaasupäästöjen vähentämisen perustana. Toiminnanharjoittaja on ympäristönsuojeluun liittyvällä lainsäädännöllä velvoitettu saamassaan ympäristöluvassa päästöjen tarkkailuun.

Leena Jokiranta
Uusiin kasvualoihin panostettava määrätietoisesti

Työministeri Anni Sinnemäki kehottaa suomalaisyrityksiä verkostoitumaan ja kehittämään työntekijöiden osaamista. Työministeri Anni Sinnemäki pitää alkanutta vuotta työllisyyden kannalta erittäin haasteellisena: teollisuuden työpaikat vähenevät; samanaikaisesti työvoimapula hidastaa palveluyritysten kasvua.

Petri Koivula
Automaatiohenkilö maailmalta

Suomalaisia automaatio-osaajia on sijoittuneena maailman eri kolkkiin ja meille on tullut osaajia eri puolilta maailmaa. Aloitamme juttusarjan, jossa maailmalla olleet ja olevat sekä maailmalta tulleet kertovat kokemuksistaan. Sarjan ensimmäisessä osassa Finpron Seppo Keränen kertoo omia kokemuksiaan maailman turuilta tehtyään yli vuosikymmenen ajan töitä eri kulttuureissa ja eri maissa. Sepolla on muun muassa kokemusta masuuniautomaation rakentamisesta Venäjältä ja teräsrakentamisesta Saudeista.

Kari Sipilä
Tuhkasta timanteiksi – Innovaatio-Suomi takaisin kasvu-uralle

Innovaatiot ja Suomi – siinä on ollut pian pari vuosikymmentä kansallinen ja kansainvälinen ylpeyden aiheemme. Valitettavasti nyt tilanne on toinen. Innovaatio- Suomen ohi mennään vasemmalta ja oikealta, lähellä ja kaukana. Miksi näin kävi? Tähän on monta syytä. Ehkä alun perinkin levittelimme ylpeinä innovaatiotoimintamme juuria ja toimintamalleja liian julkisesti, jolloin on ollut helppo matkia. Koulutusjärjestelmämme PISA-menestyksineen on perusteiltaan hyvä, mutta tieteellinen ja akateeminen tutkimus ovat kaukana maailman kärjestä.

Martti Hakonen ja Aaro Lehto
Uusia ratkaisuja tiedonsiirron integrointiin

Automaation laitteiden ja teknologioiden kehittyessä on erilaisten sovellusten ja teknisten ratkaisujen yhteenliittäminen noussut yhä tärkemmäksi. Markkinoille tulevat uudet ratkaisut, kuten langaton automaatio, saattavat olla erittäin houkuttelevia, mutta usein tiedonsiirron rajoitukset muodostavat taloudellisen esteen käytölle. Onneksi uusia ratkaisuja on tullut markkinoille.

Mika Koskenoja
Matematiikan vahvuus sovelluksissa perustuu analyysin ylivoimaan

Kun jokin asia halutaan perustella aukottomasti, ilman epävarmuutta, on usein nojauduttava matematiikkaan. Se on varmin ja loppujen lopuksi myös helpoin tie totuuteen. Tekniikan ja talouden sovelluksissa käyttökelpoisimmat menetelmät perustuvat matemaattiseen analyysiin.

Matti Sundquist
Uusi konedirektiivi tuli voimaan vuodenvaihteessa

Uusi konedirektiivi ja sitä vastaava valtioneuvoston asetus koneiden turvallisuudesta tuli pakottavana voimaan 29.12.2009. Uuden konedirektiivin velvoitteet koskevat jokaista koneen suunnittelijaa, valmistajaa ja maahantuojaa. Vaatimukset koneiden vaatimustenmukaisuuden osoittamisesta, dokumentaatiosta sekä direktiivin liitteen turvallisuusvaatimuksista ovat täsmentyneet. Koneen valmistajan on nyt tarkistettava täyttävätkö valmistettavat koneet, jotka saatetaan markkinoille tai käyttöön otettavaksi vuoden vaihteen jälkeen, uudet täsmennetyt vaatimukset: tarvittaessa valmistajan on parannettava turvallisuutta ja täydennettävä koneiden dokumentaatiota.     

Hannu Toroi
Lietepinnan mittaus selkeyttimissä ja sakeuttimissa

Yhdyskuntatekniikan tärkeimpiä toteutuksia, jätevesilaitoksia, ei yleisessä keskustelussa usein tuoda esille. Suomen vesistöjen puhdistuminen on pitkälti juuri jätevesilaitosten ja niiden automaation ansiota. Kiintoaineiden poistaminen jätevedestä on ravinteiden poistamisen ohella jätevesipuhdistamon keskeinen tehtävä. Biologisella puhdistamolla kiintoaineet erotetaan vedestä esi- ja jälkiselkeyttimissä.

Heikki Silvan
Rakennusautomaation esiinmarssi

Ensi huhtikuussa (11.– 16.4.2010) järjestetään Frankfurtissa jo kymmenettä kertaa rakennusautomaation, sähkötekniikan ja valaistusteknologian kansainvälinen katselmus light+building. Rakennusautomaatiolla on avainasema modernisoitaessa kiinteistöjä energiatehokkaiksi. Rakennusautomaatiojärjestelmät ja mittaus-, ohjaus- ja säätötekniikan innovatiiviset ratkaisut ovat kokonaisjärjestelmätekniikan tärkeitä osa-alueita.

Pirjo Venäläinen
Lomallakin törmää automaatioon

Taide-art Nuuttila Virtain ja ruoveden rajalla Näsijärven rannalla on nykyisin galleristin Olli Rädyn luomus. 60-70-lukujen vaihteessa Olli opetti automaatiota Helsingin teknillisessä oppilaitoksessa. 

Pirjo Venäläinen

Automaatioväylä-lehti täytti 20 vuotta ja merkkipaalua juhlistettiin tutustumalla Viikin tutkimus- ja opetustilan automatisoituun navettaan. Toki pikkujouluja vietettiin muutenkin.