Lehti 2-1987 (Voimalaitosautomaatio)

Pääteemana voimalaitosautomaatio

Automaatioväylä teemanumeroina
Kädessäsi on automaatioalan ammattilehden ensimmäinen teemanumero. Jäsenlehtenä se on suunnattu lähinnä Suomen Säätöteknillisen Seuran jäsenkunnalle, mutta sen toivotaan leviävän ammattilaisille myös jäsenistön ulkopuolelle.

Automaatioalalla ei ole ollut toimivaa tiedotuskanavaa. Uskon, että SSS:n hallitus on nyt luonut puitteet asiantilan korjaamiseksi. Tosiasia kuitenkin on, että ammattilehden todellinen elinvoima syntyy vasta sisällön tason ja kiinnostavuuden kautta. Tässä suhteessa uusi lehtemme onkin haaste kokojäsenkunnalle.

Tiedottamisen merkitys nyky-yhteiskunnassa on lisääntynyt. Tämän tulisi aktivoida myös automaatioalan ammattilaiset lehtemme välityksellä tapahtuvaan julkaisutoimintaan. Toivon lehdelle koko SSS:n jäsenistön tukea ja menestystä, joka johtaa pysyvään, jatkuvasti kehittyvään ammattilehteen.

Tämän ensimmäisen numeron teemana on voimalaitosautomaatio.

Sisällöstä on suurimmalta osalta vastannut SSS:n vastaperustettu voimalaitosautomaation jaos. Tämä on samalla nuorimman jaoksen haaste seuran muille jaoksille, joiden tulisi vuoron perään ottaa vastuulleen omaan alueeseensa keskittyvän teemanumeron sisältö. Näin lehden tärkeimmän asian, sisällön, suunnittelu saisi pitkäjänteisyyttä j a uusiutuvuutta ja alue saataisiin teemanumerossa perusteelliseen käsittelyyn.

Voimalaitosautomaatio on monessa suhteessa oma erityisalueensa, joka vaatii spesifisiä ratkaisuja. Automaatioratkaisujen perusteet lähtevät aina prosessin asettamista vaatimuksista. Voimalaitoksilta vaaditaan erityisesti turvallisuutta ja luotettavuutta taloudellisen käytön lisäksi. Ydinvoimalaitoksilla tarvitaan omat erityisratkaisunsa. Varsinkin suurvoimalaitoksilla tarvittavat automaatiojärjestelmät ovat laajoja ja monimutkaisia. Voimalaitossovellutuksiin sopivien automaatiojärjestelmien kehitystyö vaatii hyvää prosessituntemusta. Pieniin ja keskikokoisiin voimalaitoksiin erityisesti kotimaisiin polttoaineisiin (turve, puujäte, jäteliemet) meillä on Suomessa sekä tutkimusresursseja että prosessitoimittajia. Tämä mahdollistaa toisaalta näihin kohteisiin soveltuvien suomalaisten automaatiojärjestelmien jatkokehittämisen.

Sen sijaan suurten lämpövoimalaitosten ja ydinvoimalaitosten automaatioratkaisuissa on perusteltua seurata tiiviisti kansainvälistä kehitystä niin teorian, tutkimuksen kuin käytännön toteutusten osalta. Vain tällä tavalla voimme säilyttää alalla sellaisen ammattitaidon ja tiedon, joka mahdollistaa optimiratkaisut tulevissa suurvoimalaitoshankkeissa.

Seppo Kuhmonen
voimalaitoksen päällikkö
Imatran Voima Oy

DI Markku Winter, Imatran Voima Oy
Voimalaitosautomaation kehityssuunnat
Voimalaitosautomaatio on siirtymässä ensimmäisen sukupolven digitaalisesta, vapaasti ohjelmoitavasta tekniikasta toisen sukupolven tekniikkaan.

Leif Åström, Outokumpu Engineering
Voimalaitostekniikan kehitys
Voimalaitostekniikka on ala, jolla kehitysvauhti ei yleensä ole päätä huimannut. Nyt se on kuitenkin jo muutaman vuoden ollut varsin liikkuvassa tilassa. Ovatko ydinvoiman kokemat vastoinkäymiset käynnistäneet kiivaan kehityksen jo melkein paikallaan polkevassa tavanomaisessa voimalaitoksessa?

Ins. Dietrich Oehlandt ja DI Yrjö Riionheimo EKONO
Rikinpoistolaitosten automaatio prosessin kannalta
Rikinpoistolaitokset asettavat voimalaitosten prosessi- ja automaatiohenkilökunnan uusien kysymysten eteen. Varsinkin vanhoissa laitoksissa, joihin rikinpoistolaitokset joudutaan rakentamaan "räätälintyönä" vanhojen laitteiden yhteyteen, kattila- ja rikinpoistolaitosten prosessin ja automaation yhteensoveltuminen on huolellisesti suunniteltava. Lisäksi kyseessä on voimalaitoksille uusi prosessi, jonka sekä staattinen että dynaaminen käyttäytyminen on erilaista kuin mihin voimalaitoksilla on yleisesti totuttu. EKONO on erikoistunut rikinpoistolaitosten prosessi- ja automaatiokysymyksiin.

DI Olli Taimisto, Afora Oy
Tietokonepohjainen energianhallinta teollisuudessa
AFORA Oy:ssä on tämän vuosikymmenen alussa luotu konsepti teollisuuden energianhallinnasta.