Lehti 3-2000 (Puunjalostus)

Pääteemana puunjalostus

Automaatiota edullisesti
Prosessiteollisuuden – varsinkin puuta jalostavan – koneet käyvät keskimäärin täysillä. Tuotteista saatava markkinahinta ei ole suinkaan matalimmallaan, joskaan helpoilla markkinoilla ei kukaan pääse kehuskelemaan.

Suomalainen prosessiautomaation käyttäjä on moneen kilpailijamaan edustajaan verrattuna erikoisasemassa. Automaation merkitys prosessin ohjauksessa on koko ajan kasvusuunnassa.

Automaation osuus tuotantolaitosten projektien kokonaiskuluissa ei ainakaan ole noussut viimeisen vuosikymmenen aikana. Asialla on kaksi puolta ? automaatio on käyttäjälleen tällä hetkellä edullista hankkia, toisaalta automaatiotuotteiden hinta on kilpailtu epäterveelle tasolle. Tilaajat ovat kilpailuttaneet ja toimittajat ovat kilpailleet.

Prosessiteollisuuden kolmen suuren automaatiojärjestelmätoimittajan kilpailu Suomen markkinoista on entisestään tiukentunut. Terve kilpailu on markkinataloudessa tietysti paikallaan, jokin tolkku kuitenkin täytyy olla joka asiassa.

Kaiken keskellä lopputilaaja odottaa täydellistä palvelua, hyvää käyttövarmuutta ja aukotonta turvallisuutta. Samalla odotetaan siis epäyhtälön toteutumista: automaatiojärjestelmän, kenttälaitteiden ja suunnittelijan tulee olla samanaikaisesti paras ja halvin.
Taloudellinen ajattelu ja kustannustietoisuus on lisääntynyt prosessiautomaation käyttäjäkunnassa. Tieto siitä, miten toimittajan kustannukset muodostuvat, ei ole saavuttanut ostajakuntaa. Toimittajan kustannukset muodostuvat samalla tavalla kuin tilaajankin. Toimittajakaan ei pysty tekemään mitään ilmaiseksi tai samalla hinnalla. Kustannukset asiallisella liikevoitolla lisättynä täytyy keskimäärin saada laskutettua asiakkailta.

Yksinkertainen yhtälö. Voitto täytyy hyvällä osaamisella, kustannustehokkuudella ja hyvällä henkilöstöllä tehdä itse, omaa tulosta ei voi teettää toisella, olipa yhteistyökumppani kuinka hyvä tahansa.

Merkittävä huolenaihe piileksii siinä, että automaatioala kilpailee ajan muotialojen, pääsääntöisesti tietotekniikkaa hyödyntävien alojen kanssa osin samoista taitavista tekijöistä. Nykyisillä asetelmilla automaation toimittajien taloudelliset potentiaalit eivät takaa riittäviä valmiuksia henkilöstön rekrytoinnin, koulutuksen ja osaamisen varmistamiseksi. Nykyiset resurssit ovat olleet pitkään ylikuormassa. Kehittymiseen ja kehittämiseenkin täytyy löytyä edellytykset.

Automaation järjestelmä-, suunnittelu- ja laitetoimittajien on koulutettava henkilöstönsä suurelta osin itse. Missään ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa ei käytännön tarpeita palvelevia opinto-ohjelmia ole.

Tulevaisuus automaation osaamisessa on varmistettava. Toimenpiteitä tarvitaan varmaankin kaikilla osa-alueilla automaation kentässä.

Martti Laisi
Kotka Automation Oy
martti.laisi@mail.wwnet.fi
Kirjoittaja on elänyt automaatiosta 34 vuotta,
22 vuotta tilaajana, 12 vuotta toimittajana
 
Mika Järvensivu, Pronyx Control Software Oy; Esko Juuso, Oulun yliopisto; Olli Ahava, UPM-Kymmene Tuotantoprosessien toiminnan optimointi älykkäillä järjestelmillä
Älykkäät prosessinohjaus- ja tuotannon optimointisovellukset (Intelligent Operations Management Systems) yleistyvät kiihtyvällä vauhdilla maailmalla. Neuroverkot, sumea logiikka ja erilaiset asiantuntijajärjestelmätyyppiset sovellukset ovat niistä suosituimpia.
 
Heli Sirén, Timo Särme ja Tarja Hiissa, VTT Kemiantekniikka
Kapillaarielektroforeesi paperi- ja selluvesien ainetaseiden on-line-seurannassa
Paperin ja sellunvalmistusprosessien seuranta on tärkeä osa kokonaisvaltaista tuotekehitystä. Yksittäisten yhdisteiden luotettava määritys tehdasvesistä on mahdollista silloin, kun analyysilaite voidaan suoraan liittää tuotantolaitteeseen. Kapillaarielektroforeesi on osoittautunut varteenotettavaksi menetelmäksi tehdasympäristön paperi- ja selluvesien seurannassa pienten epäorgaanisten ja orgaanisten ionien prosessimittauksissa.
 
Lauri Kinnunen, Teknotietämys
Kireysprofiilin hallinta parantaa paperin ajettavuutta
Uusi järjestelmä mittaa jatkuvatoimisesti koko paperiradan kireysprofiilin. Kehitetty mallinnusohjelmisto puolestaan helpottaa mittaustulosten hyödyntämistä. Yhdessä nämä avaavat aivan uusia mahdollisuuksia sekä paperi- että painokoneiden ajettavuuden parantamiseen sekä sitä kautta merkittäviin säästöihin.
 
Tommi Ruha, Ponsse Oyj
Automaatiolla tehokkuutta metsäkoneisiin
Nykyaikainen metsäkone toimii elektroniikan ohjaamana. Elektroniikkaa tarvitaan mittauslaitteissa, voimansiirron ja nosturin ohjaamisessa sekä langattomissa yhteyksissä yhtiön konttorille ja urakoitsijan kotiin. Elektroniikalla toteutetaan monipuolisia lisäarvoa tuottavia ominaisuuksia ? ja mikä parasta, perinteisiä toteutuksia edullisempaan hintaan.
 
Jaakko Vuorilehto, Ekspansio Engineering Oy
Antti Soini, Suomen Automaation Tuki Oy
Ahkera mittari valvoo sahausta ja kerää laudan tuotehistoriaa
Sahan tehtävä on tuottaa jatkojalostukseen sopivaa laadukasta puutavaraa. Prosessin avainasioita ovat sahaustarkkuus ja laatu niin avaussahauksessa kuin jatkojalostuksessakin. Tuotannon, saannon ja tuottavuuden optimointiin kehitetään Euroopan Unionin tukemana uusia tehokkaita menetelmiä.
 
Terho Tahvanainen, Honeywell Oy
Kehittyneet säätömenetelmät selluprosessien ohjauksessa
Aika ajoin julkisuudessa nousee esille väite yhden tai useamman modernin säätömenetelmän ratkaisevan prosessien säätöongelmat. Teoria ja käytäntö ovat kuitenkin osoittaneet kullakin menetelmällä olevan omat vahvuutensa ja heikkoutensa. Useimmiten prosessikokonaisuuden ohjaus vaatiikin useamman menetelmän soveltamista. Toisaalta, moderneimmissa automaatiojärjestelmissä on tarjolla nykyisin monipuolinen joukko säätömenetelmiä perustyökaluina käytettäväksi sovellukseen eri tasoilla.
 
Birgit Zellmann, Siemens AG
Uutta vipinää teollisuuden tiedonsiirtoon
Automaatioväylän 2-2000 kolumnissa kerrottiin hauskaan sävyyn sähköverkon sovelluksista rakennusautomaatiossa. Tarina ei ollut lainkaan vailla todellisuuspohjaa. Sähköjohdoista voi piankin tulla nopeita tiedonsiirtoväyliä. Siemens keskittyy uuteen tekniikkaan, joka lupailee automaatiojärjestelmien välisen tiedonsiirron huomattavaa helpottumista.
 
Hannu Toroi, Oy Autrol Ab
Kuinka toteutetaan säiliön sisäinen punnitus?
Kun yhdistetään uudenaikaisin sähköinen voimanmittaustekniikka vanhaan Archimedeen lakiin, voidaan toteuttaa uusi tapa punnita säiliöissä olevat nestemäärät tarkasti. Tämä säiliön päältä mittaava järjestelmä monine käytännön etuineen tarjoaa mahdollisuuden soveltaa punnitustekniikkaa uusissa sovelluksissa erityisesti kohteissa, joissa säiliö- ja putkistorakenteet estävät tavanomaisen punnitusratkaisun käytön.
 
Mika Rytky ja Pasi Heikkinen, Control CAD Oy
Mika Kreivi, Neles Field Controls Oy
Prosessiautomaation kenttäväylät, osa 3
Kommunikointimekanismit kansantajuisesti
Prosessiautomaation kenttäväylien käyttämät kommunikointimekanismit ovat teknologian kannalta tarkasteltuna yksi niistä asioista, mikä erottaa väyläspesifikaatiot toisistaan. Siinä missä Foundation Fielbus perustuu uudenlaiseen ajatteluun, säädön kannalta deterministiseen kommunikointiin, Profibus luottaa jo koestettuun ja hyväksi todettuun master/slave-ajatteluun
 
Matti Väänänen, Hämeen ammattikorkeakoulu, Valkeakosken yksikkö
SoftPLC-opetusta Valkeakoskella
Hämeen ammattikorkeakoulun kappaletavara-automaation opetuksessa korostuu softPLC-ratkaisujen käyttö ohjelmoitavien logiikoiden rinnalla, käynnissäpidon näkökulma ja kunnossapidon tietojärjestelmät sekä havainnolliset opetuslaitteistot ja tekemällä oppiminen. Parin vuoden kokemukset softPLC:stä opetuksessa ovat pelkästään myönteisiä. Nyt softalogiikoita otetaan yhä enemmän käyttöön.