Lehti 4-2007 (Automaatio 07)


Päätoimittajalta:
Ilmastonmuutos
Suurin osa ilmastonmuutoksesta on ihmisen aiheuttamaa, todetaan tieteellisissä tutkimuksissa. Onko ihminen kuitenkaan aiheuttamassa ilmastonmuutoksen suuruutta vai vain liikaa Nopeuttamassa sitä? Vuosimiljardien aikana maailmaa on myllerretty tulivuorenpurkauksilla, mannerlaattojen törmäyksillä ja lämpimät sekä kylmät kaudet ovat vaihdelleet, ihmisestä riippumatta.

Martti Kohtanen, toimitusjohtaja, Siemen Osakeyhtiö
Ennakkoluuloton ja nopea uuden teknologian soveltaminen lisää teollisuuden kilpailukykyä
Suomesta viedään maailmalle huippuluokan koneita ja laitteita sekä myös suunnittelua. Pelkkä osaaminen ei kuitenkaan yksin riitä. Yhtä tärkeää on varmistaa, että huippulaatua tuotetaan kilpailukykyiseen maailman markkinahintaan. Se edellyttää tuottavuuden kasvattamista – nopeutta, korkeaa laatua ja kustannusten alentamista.

Jere Knuuttila, Juhani Ahtiainen, Pekka Appelqvist, Ilkka Kauppi, Hannu Lehtinen, Petri Kaarmila, Jarmo Prokkola
Miehittämättömän ajoneuvon kehitys sotilassovelluksiin
Puolustusvoimien FinUVSteknologiaohjelman UGV (Unmanned Ground Vehicle) –projektissa tutkitaan miehittämättömien ajoneuvojen teknologiaa ja käyttösovelluksia. Projektin tavoitteena on kehittää Puolustusvoimille autonomisen ajoneuvon teknologiademonstraattori.

Kari Koskinen ja Mika Strömman
Teollisuusautomaation sovellusohjelmointi – pysyykö standardointi kehityksen mukana
Teollisuusautomaation teknologioiden kehittyminen alkuaikojen relelogiikoista nykyaikaiseen hajautettuun, verkkopohjaiseen ja ohjelmoitavaan automaatioon on merkinnyt suuria muutoksia automaatiosovellusten toteuttamiseen, ohjelmointiin ja ylläpitoon. Tämä kehitys näkyy myös alan standardoinnin kehityksessä, jonka luonne vaihtelee reaktiivisesta proaktiiviseen: eräät standardit pyrkivät kokoamaan yhteen jo muodostuneet ja vakiintuneet käytännöt, kun taas toiset pyrkivät luomaan yhtenäistä lähestymistapaa ja pohjaa tulevaisuuden käytännöille.

Jussi Graeffe, Markku Lindeman
Optinen online-paksuusmittaus valtaa alaa paperiteollisuudessa
Paperin paksuuden mittaus paperirataa vahingoittamatta on mahdollista laseriin perustuvalla optisella mittauksella. Uudenlainen paksuusmittaus on osoittautunut toimivaksi ratkaisuksi useilla paperilajeilla ja sillä on saavutettu merkittäviä tuottavuusparannuksia paperikoneille.

Toimitus
Mittaava kunnossapito parantaa metsäkoneen tuottavuutta
John Deere Forestry Oy on kehittänyt mittaavan kunnossapitojärjestelmän, jonka avulla metsäkoneen kuljettaja ja huoltohenkilöstö voivat optimoida koneen suorituskyvyn ja käyttökustannukset sekä minimoida seisokit. Koneen tuottavuus ja koneyrittäjän kilpailukyky paranevat.

Lauri Kinnunen
Nopea kosteusmittaus lisää paperikoneen suorituskykyä – Tuottavuus paranee, raaka-aineita ja energiaa säästyy
Metso Automation on kehittänyt nopean mittausmenetelmän paperi- ja kartonkikoneiden kone- ja poikittaissuuntaisen kosteuden hallintaan. Käyntiinajot ja lajinvaihdot nopeutuvat, hylyn määrä vähenee, ja energiaa säästyy. Menetelmä mahdollistaa myös useiden kuivatusrajoitteisten koneiden nopeuden noston.

Hannu Toroi
Pehmeä mittausmenetelmä kemiallisesti aggressiivisille nesteille
Väkevän rikkihapon virtaus ja pitoisuus voidaan mitata yhtä aikaa ainetta koskematta.

Lauri Kinnunen
Wireless automation provides both opportunities and challenges
Replacing wirelines by wireless connections in automation systems provides many new opportunities but there are also several challenges. One of the major of the challenges is how to select a wireless connection protocol that achieves the minimum requirements of the automation system? No single solution seems to be adequate for all purposes but it is possible to use hybrid systems.

Marita Kotinoja
SI-järjestelmä murroksen edessä tulevaisuudessa
SI-järjestelmä vaatii peruskorjausta. Vaatimukset parempaan mittausten tarkkuuteen ja pienempään epävarmuuteen tulevat niin tutkimuksen, tuotekehityksen kuin teollisen tuotannon tarpeista. Näihin haasteisiin vastataan luonnonvakioihin sidotuilla mittayksiköillä, paremmilla mittalaitteilla ja koulutuksella.

Mikko Sallinen, Esko Strömmer ja Klaus Känsälä
Lyhyen kantaman tiedonsiirto mullistaa teollisuuden tiedonsiirron
Nopeasti kehittyvät lyhyen kantaman tiedonsiirtoteknologiat ovat mullistamassa teollisuuden tiedonsiirron. Tyypillisiä sovelluksia ovat automaation mittaus- ja monitorointijärjestelmät. Eräs esimerkki on VTT:n toteuttama paperirullan muodonmuutosten mittaus.

Matti Sundquist, Harri Heimburger
Työkaluja turvallisuuteen liittyvään vaatimusten hallintaan
Turvallisuusjaoston kevätseminaarissa 8.5.2007 Säteilyturvakeskuksessa käsiteltiin tietokoneavusteisia työkaluja turvallisuuteen liittyvien järjestelmien vaatimusten hallintaan. Esitelmöitsijänä oli tohtori Günter Glöe, joka edustaa yritystä CATS Software Tools GmbH. Tohtori Glöe työskentelee TÜV Hamburg:issa, jossa vaatimusten arviointiin käytetään tohtori Glöen esittämää menetelmää.

Toimitus
Vuoden 2007 maailman suurimmat sellu- ja paperiteollisuusmessut
Kolmen vuoden välein pidettävät PulPaper-messut järjestettiin Helsingissä kesäkuun alussa. Ympäristö- ja energia-asiat ovat terävöittäneet yritysten toimintaa, mikä näkyi messujen yleisilmeessä.

Juha Keto-Tokoi
Monitoroinnilla säästöjä teollisuudelle
Teollisuuden laitteiden ja koneiden käyttöikää pyritään jatkuvasti jatkamaan ja ennakoitavuus kunnossapidon vaatimuksena on noussut halutuksi ominaisuudeksi. Säästöjä halutaan ja saadaan syntymään kiinnittämällä huomio koneiden voitelun toimivuuteen ja valvontaan.

Seppo Lappalainen
Onko turvallista vai Säteileekö? Säteilyturvan täydennyskoulutus
Säteilylähteitä käytetään Suomen teollisuudessa eri mittauksissa. Kuitenkaan kaikki eivät tiedä miten tarkkaan säteilylähteiden kanssa pitää toimia ja pitää yllä osaamistasoaan.

Sampsa Wesamaa
Suunnitella vaiko dokumentoida?
Nykypäivän mekaniikkasuunnittelija joutuu käyttämään ison osan työajastaan geometrian dokumentointiin, sen sijaan, että ideoisi ja suunnittelisi uutta. Voisi jopa sanoa, että suunnittelijasta on tullut dokumentoinnin orja.