Lehti 5-1997 (Automaatiopäivät)

Pääteemana automaatiopäivät

Automaatiota yli rajojen
Antti Kaunonen Automaatiopäivien 97 johtoryhmän puheenjohtaja
Automaatio 97 on vuoden päätapahtuma, joka koostuu kolmesta eri osasta: näyttely, seminaari ja iltaohjelmat. Osallistuminen eri tapahtumiin antaa kävijälle erinomaiset mahdollisuudet saada tietoa alan kehityksestä ja uusimmista ratkaisuista. Tiivis mukanaolo antaa myös mahdollisuuden luoda uusia ja uudistaa vanhoja kontakteja alan ammattilaisiin.

Automaatio 97 -tapahtumassa tullaan ylittämään useita rajoja.
Näytteilleasettajien lukumäärä ja näyttelytilavaraukset ylittävät aiempien tapahtumien ennätykset. Syyskuun alussa näytteilleasettajia oli 202 ja näyttelytilaa varattu 6 651 m2. Lisäksi MecaTec- ja MatComp-näyttelyihin tulee yli 140 näytteilleasettajaa.

Tavoitteena on myös ylittää vuoden 1995 päivien kävijämäärä (14 500). Tämän saavuttamiseksi Automaatio 97 siirrettiin tuotantolaitosten seisokkiajalta toukokuun alusta syksyyn. Lisäksi syksy sopii paremmin opiskelijoille sekä automaatiohankinnoista päättävien seuraavan vuoden budjetoinnin valmisteluun.

Seminaarien osallistumismaksuja laskettiin edellisten Automaatiopäivien saaman palautteen johdosta. Samasta syystä myös rinnakkaisten sessioiden lukumäärää laskettiin. Samalla esitelmien laatua on edelleen voitu nostaa ja hakea uusia, automaation rajanylityksistä kertovia teemoja, kuten verkot ja konenäkö. Lisäksi seminaarissa on kutsuttuja esitelmiä ja poster-sessioita.

Iltaohjelmat on suunniteltu iloiseen yhdessäoloon. "Automaatioseuroilla" ohjelmasta vastaa eri yritysten omat kyvyt.

Automaatio 97 -tapahtuman teemaksi on valittu "Automaatiota yli rajojen". Tällä teemalla korostetaan automaation erityispiirteitä.

Yli maantieteellisten rajojen
Automaatiotoimiala on maailmanlaajuista liiketoimintaa, jossa automaatioyritykset toteuttavat projekteja pitkälle teollistuneiden maiden lisäksi hyvinkin eksoottisissa ympäristöissä, esimerkiksi Indonesian viidakoissa, Argentiinan pampaksella ja Venäjän tundra-alueilla. Viime aikoina olemme automaation avulla kurkottaneet jopa yli planeettojen välisen etäisyyden saatuamme ajantasaisia kuvia Marsin pinnalta.

Yli Suomen rajojen

Kansallisia vahvuuksiamme on korkea koulutustaso. Automaatio on tyypillisesti korkean teknologian toimiala, jolla suomalaista osaamista viedään yli rajojen.

Automaatiotietämystä ja -laitteistoja viedään Suomesta enemmän kuin niitä tuodaan. Täten automaatioala jo itsessään kohentaa Suomen kauppatasetta ja työllisyyttä. Tämä automaatiotuotteiden vienti on kuitenkin kansantaloudellisesti vain jäävuoren huippu. Suomalaiset paperikoneet ovat saavuttaneet maailmalla nopeudellaan ja tehokkuudellaan johtavan aseman alallaan. Tähän on päästy yhdistämällä prosessi-, koneenrakennus- ja automaatio-osaaminen, kaikki vahvoja suomalaisia osaamisalueita. Samoin suomalaisten toteuttamat voimalaitokset tuottavat energiaa eri puolilla maailmaa erittäin tehokkaasti ja luotettavasti. Suomalaisten yritysten toimituksia arvostetaan maailmalla. Ne heijastavat korkeaa osaamista ja ympäristön huomioon ottamista.

Suomalaista automaatio-osaamista viedään myös välillisesti, korkealaatuisina tuotteina, ulkomaille. Sellu- ja paperitoimitukset ovat merkittävä esimerkki tästä automaatio-osaamisen viennistä.

Automaatio 97:n Lähialuepäivillä keskitytään Suomen lähialueisiin. Tähän tapahtumaan tulee osallistujia mm. Venäjältä ja Virosta.

Yli yhdistysten rajojen

Automaatio 97 -tapahtuman näyttely toteutetaan yhteistyössä MecaTek- ja MatComp- näyttelyn kanssa. Näin näyttelyssä kävijä saa aiempaa laajemman kuvan automaatioalasta.

Yli yritysten ja oppilaitosten rajojen

Automaation kehittäminen vaatii myös organisaatiorajojen ylittämistä. Esimerkkinä on jälleen Suomen sellu- ja paperiteollisuuden korkea laatu ja tehokkuus, jotka eivät olisi mahdollisia ilman paperiyhtiöiden, laite- ja automaatiotoimittajien sekä tutkimuslaitosten ja korkeakoulujen yhteistyötä. Tapahtumassa korostuu myös automaation alihankintaketjut, jolloin ylitetään suurten ja pienten yritysten rajat.

Automaatio on iloinen asia – tavataan Helsingissä.

Automaatiopäivien 97 seminaariohjelma
Kari Koskinen Automaatiopäivien 97 seminaaritoimikunnan puheenjohtaja Aarne Halme Automaatiopäivien 97 seminaaritoimikunnan varapuheenjohtaja

Automaatiopäivät 97 järjestetään Helsingin Messukeskuksessa 23.-25.9.1997. Seminaariin tulevien rinnakkaisten esitelmäistuntojen lukumäärä on tällä kertaa rajoitettu kahteen. Näin saadaan tiivis kokonaisuus, jota osallistujat voivat tehokkaasti seurata. Kolmipäiväisessä ohjelmassa on kaikkiaan kuusikymmentä esitelmää.

Perinteistä esitelmäistuntoa täydentävänä uutena muotona järjestetään lisäksi poster-tyyppinen tilaisuus kahtena päivänä. Poster-tilaisuudessa kullekin esittäjälle on varattu näyttelytila, jossa hän voi esitellä tutkimusaihettaan sopivan teksti- ja kuvamateriaalin avulla sekä halutessaan myös PC-pohjaisella demonstraatiolla. Ohjelmassa on kaikkiaan 35 poster-esitystä.

Molemmilla muodoilla, esitelmäistunnolla ja poster-esittelyllä, on omat vahvat puolensa ja ne täydentävät toisiaan sopivasti. Poster-esittely sopii hyvin aiheille, jotka ovat teoreettisia tai menetelmäpainotteisia ja fokusoituneet syvällisesti jollekin erityisalueelle. Seminaariin osallistujat voivat valita poster-puolelta heitä erityisesti kiinnostavat aiheet ja käydä keskustelemassa yksityiskohtaisemmin niiden kanssa. Poster-esittely on osaltaan tarkoitettu myös korvaamaan aikaisemmilla Automaatiopäivillä järjestetty tutkijafoorumi.

Esitelmäistuntoihin on pyritty valitsemaan aiheita, jotka kiinnostavat laajempaa kuulijakuntaa, esittelevät uusia trendejä ja tulevaisuuden mahdollisuuksia ja visioita.

Esitelmäistuntoja on perinteisesti esillä olleista ja jatkuvasti tärkeistä sovellusalueista, kuten metsäteollisuuden automaatiosta, voimalaitosautomaatiosta, kemiallisten prosessien automaatiosta ja kappaletavarateollisuuden automaatiosta, joissa esitellään kunkin alueen uusinta kehitystä, teknologiaa ja sen sovelluksia.

Konenäkötekniikasta ja mittaustekniikasta on omat esitelmäistuntonsa. Konenäköön ja mittaustekniikkaan liittyvät myös kutsutut esitelmät TEKES:in konenäköohjelman evaluoinnin ja konenäköön liittyvän uuden liiketoiminnan kehittämisen näkökulmasta sekä kesäkuussa Suomessa järjestetyn mittaustekniikan suurtapahtuman, IMEKO:n maailmankongressin, visioiden näkökulmasta.

Uusiin kehitystrendeihin liittyen on esitelmäistunnot energian hallinnasta, jolle vapautuva sähkökauppa avaa uusia mahdollisuuksia sekä internet-teknologian ja kehittyvän tietoliikenteen avaamista mahdollisuuksista organisaatioiden sisäisen ja organisaatioiden välisen toiminnan kehittämisessä sekä etätuen ja -toimintojen tarjoamisessa.

Osittain kutsupohjaisesti on järjestetty istunnot "Automaatio yli rajojen" sekä "Automaation visiot ja kehitystrendit". Näissä ovat aiheina kansainvälinen tutkimus- ja projektiyhteistyö, tietotekniikan vaikutus ja mahdollisuudet automaatiossa sekä automaatioteknologian tulevaisuuden visiot.

Automaatiopäivien 97 seminaariin on saatu hyvin mielenkiintoinen ja ajankohtainen ohjelma, johon kannattaa osallistua. Tässä Automaatioväylän numerossa on julkaistu kahdeksan artikkelia seminaariohjelmaan tulevista esitelmistä tai poster-estittelyistä, jotka valottavat lyhyesti aihetta ja antavat yhdessä ennakkokuvaa seminaariohjelman sisällöstä.

Seminaaritoimikunnan puolesta haluamme kiittää kaikkia, jotka ovat lähettäneen esitelmäehdotuksen Automaatiopäiville 97 ja mahdollistaneet ohjelmakokonaisuuden muodostamisen. Toivomme seminaaritilaisuuksiin runsasta osanottoa ja aktiivisia, kantaa ottavia kuulijoita.

Magnus Simons, VTT Automaatio
Oppiva henkilöstö takaa yrityksen tulevaisuuden
Henkilöstön oppiminen pystytään yrityksessä parhaiten hyödyntämään, kun se kytketään toiminnan kehittämiseen. Tähän tarvitaan verkostomainen organisaatio ja systemaattista kehitystoimintaa
Kari Lampela ja Jari Hartikainen, Valmet Automation Inc.
SPC:n soveltaminen prosessiteollisuudessa
Valmet Automation on teettänyt Tampereen teknillisessä korkeakoulussa tutkimuksen SPC:n käytöstä sellu- ja paperiteollisuuden pirissä. Artikkelissa todetaan, että perinteiset SPC-menetelmät soveltuvat paremmin kappaletavaratuotantoon kuin jatkuvatoimisten prosessien seurantaan. Ratkaisuehdotukseksi esitetään perinteisiä X- ja R-karttoja, joihin on lisätty Pareto-analyysistä tuttu luokittelu.

Pekko Vehviläinen, TTKK, Mittaus- ja informaatiotekniikka
Älykäs paikan määrittäminen
Paperikoneiden jatkuvasti kasvavat nopeudet vaativat muutoksia niiden automaatiojärjestelmiin ja instrumentointiin. Eräs kehitystyön kohteista on viiran paikan määrittämiseen käytettävä menetelmä laitteistoineen.

Timo Malm ja Jorma Järvenpää, VTT Valmistustekniikka
Pneumatiikan turvallisuus
Automaattisessa kappaletavaratuotannossa sattuu tapaturmia varsinaisen tuotannon aikana harvoin. Tuotannon aikaisen turvallisuuden parantamiseen on olemassa usein selkeitä keinoja, kun taas häiriönpoiston ja korjauksen aikana turvallisuus on usein vaikea järjestää ja siksi siihen ei ole kiinnitetty riittävästi huomiota.

Raimo Sutinen ja Markku Lahtela, ABB Industry Oy, Pulp & Paper ja Tuomo Västi, Oy Kationi Ab
Tärkkelyksen kuiva-aineen mittaus ja säätö
Tärkkelys on tärkeä raaka-aine paperinvalmistuksessa, missä sitä käytetään parantamaan paperin lujuusarvoja. Tärkeimpiä suureita tärkkelyksen valmistuksessa on tärkkelyksen kuiva-aine, jonka mittaus suoraan prosessiputkesta on ollut vaikeaa. Alun perin termohiertämölle kehitetty TCA-sakeusmittari on ratkaissut ongelman.

Kai Zenger, Teknillinen korkeakoulu, Säätötekniikan laboratorio
PID-säästäjän viritysmenetelmien vertailu viiveellesen prosessin säädössä
PID-säätimen viritysparametrin haku perinteisellä Ziegler-Nichols-menetelmällä ei yleensä johda parhaaseen lopputulokseen. On olemassa muita helposti automaatiolaitteilla toteutettavissa olevia menetelmiä, joiden avulla voidaan päästä parempaan suljetun järjestelmän käyttäytymiseen.

Nina Bergman, VTT Automaatio, Teollisuusautomaatio
Panosprosessien dynaaminen simulointi
Tuotannon laatuun ja oikea-aikaisuuteen kiinnitetään yhä enemmän huomiota myös prosessiteollisuudessa. Tämä ja uudet tuotteet ovat lisänneet panosmuotoisen tuotannon osuutta. Samanaikaisesti pyritään yhä taloudellisempaan tuotantotapaan energian ja raaka-aineiden suhteen, mikä asettaa tiukkenevia vaatimuksia panosprosessien ohjausjärjestelmälle. Panosprosessien simulointia voidaan hyödyntää tuotannon sujuvuuden varmistamisessa, uusien tuotteiden, tuotantomenetelmien ja automaatiosuunnittelua sekä operaattorien koulutuksessa.

Antti Soini, Suomen Automaation Tuki Oy
Vision Boulevard – Automaaio97 näyttelyn vetonaula
Konenäköjaos on vallannut Automaatio97 näyttelystä oman käytävänsä ja muuttaa sen tunnelmalliseksi Vision Boulevardiksi. Sen varrella esittäytyvät konenäön laite- ja teknologiatoimittajat omilla osastoillaan. Suomen Automaatioseuran osastolla on Konenäköjaos ja Suomen Automaation Tuki Oy, jotka Brysselin suosiollisella avustuksella kampanjoivat konenäön käytön edistämiseksi, teollisuuden kilpailukyvyn ja korkean laadun varmistajana.