Lehti 6-1992 (Ei teemaa)

Automaatiolla vauhtia Suomen talouden nousuun
Vuosi 1992 on lopuillaan ja Suomessa kaikki ei ole hyvin! Erityisesti vikaa on taloudellisessa tilassamme; tosin paljolti sisäsyntyisistä syistä. Viime aikoina on usein tuntunut, että talousasiat ja -uutiset hallitsevat liikaa jokapäiväistä elämäämme. Taloudesta on ikään kuin tullut jokin keskeinen, ylitse muiden oleva arvo. Näin ei mielestäni saisi olla, ainakaan enää pitkään.

Uskon, että meillä automaatioalalla on paljon annettavaa yritystemme talouden saattamiseksi kuntoon. Osaamme hyvin mallintaa monimutkaisia prosesseja, toteuttaa monimuuttuja- ja optimisäätöjä, oppivia neuraaliverkkoja jne. Voitaisiinko tätä tietämystä ja samoja työkaluja soveltaa myös talouselämän hyvin monimutkaisiin prosesseihin, jotka eivät tunnu olevan kenenkään hallinnassa?

Mielestäni meidän pitää kuitenkin keskittyä omimmalle sarallemme, teollisuuteen. Mitä me voimme tehdä, jotta yritystemme tuotteet ja palvelut syntyvät laadukkaina ja vähemmin kustannuksin? Reunaehtona lisäksi on, etteivät ehdotuksemme ja toimenpiteemme saa olla kalliita toteuttaa. Toisin sanoen ratkaisujen tulee painottua ammattilaisten korvienvälin plus selkänahan käyttöön mieluummin kuin omistajan lompakon raottamiseen. Energiansäästötoimet on varmasti eräs painopistealue.

Prosessiautomaatiossa etusijalla olevat erilaiset "pehmeät asiat" kuten modernien säätömenetelmien käyttö, täydentävät olevaa automaatiota. Kuinka moni meistä ymmärtää esim. sumean logiikan keskeiset ideat ja soveltamismahdollisuudet? Uskon, että käytännön säätöihmiset omaksuvat asiat nopeasti, jos tietoa tarjotaan lähellä omaa työpaikkaa "selkokielellä". Tässä on haastetta laitetoimittajille, ohjelmistotaloille, jatkokoulutuslaitoksille sekä meille alan järjestöille.

Automaatioalan näyttely on tärkeä käytännönläheinen tiedonvälitystapa. Onnistunut näyttely vaatii kahta asiaa, näytettävää ja kävijöitä. Näytteilleasettajat harkitsevat varmasti tarkkaan, mitä viestejä yrityksestä halutaan markkinoille lähettää. Toivoisin asiaa mietittävän myös kävijän näkökulmasta. Miten ja millä tuotevalikoimalla kävijät, joiden kirjo on hyvin laaja, saavat näyttelyosastoltanne parhaan annin? Asia on ajankohtainen nyt kun valmistaudutaan toukokuussa -93 pidettäviin Automaatiopäiviin. Ennakkotietojen mukaan yritysten ilmoittautuminen on hyvässä vauhdissa.

Tietoa tarjotaan myös Automaatiopäivien kongressiosuudessa, joka on nyt entistä monipuolisempi ja kansainvälisempi. Automaatioseuran 40-vuotisjuhlan kunniaksi järjestetään korkeatasoinen, yritysjohdolle suunnattu Huippuseminaari. Toivon, että koulutus mielletään investoinniksi, joka oikeaoppisesti ajatellen pitäisi toteuttaa matalasuhdanteessa, jotta se voidaan hyödyntää korkeakonjunktuurissa.

Toivotan lehtemme lukijoille rauhallista Joulua ja parempaa vuotta 1993.

Erkki Saarelainen

Lasse Helevirta, Finn-Yards Oy
Laivan automatisointi
Automaatio laivaympäristössä on osa merenkulun turvallisuutta. Sen avulla varmistetaan ja helpotetaan laivan eri toimintojen hallintaa. Toteutukset laiva-automaatiossa ovat monesti kehitetty vastaavista maapuolen järjestelmistä prosessiteollisuudessa, viestintäverkostoissa jne. Korostuneen turvallisuustekijän vuoksi edellytetään laitteilta ja järjestelmiltä eri laivaluokituslaitosten ja viranomaisten hyväksynnät soveltuvuudesta laivakäyttöön. Hyväksyntämenettely sisältää vaativia kokeita valtuutetuissa laboratorioissa ja tulokset analysoidaan tarkkaan ennen sertifikaatin myöntämistä. Kukin instanssi myöntää erikseen omat sertifikaattinsa. Kyseinen prosessi on sekä ajallisesti että taloudellisesti huomioonotettava, kun lähdetään kehittämään uusia järjestelmiä laivaan.
 
Koska tuotteissamme on CE-merkki…
Matkalla Eurooppaan

Toimitusjohtaja Eero Halonen, Oy Beamex Ab
 
Hans Aalto ja Petri Jokinen, Neste Oy Engineering
Kehittyneiden automaatioratkaisujen käyttöönotto teollisuudessa – ikuisuusongelmako?

Tämä kirjoitus jakautuu teoreettis-provokatiiviseen osaan ja soveltavaan osaan. Tekstissä esitettävät näkemykset eivät perustu vankkaan tietoon asiainhoidosta jossakin tietyssä teollisuusyrityksessä vaan yleisempään tuntumaan ajattelutavoista suomalaisissa yrityksissä sekä kirjoittajien haluun lietsoa keskustelua asiasta. Aiheen laajuuden takia rajoitumme käsittelemään prosessiteollisuutta ja jatkuvien prosessien hallintaa sekä säätöä.

Tj. Jouni Lappalainen, Imporex Control Oy
Ympäristöpäästöjen minimointi säätöventtiileissä

Ympäristöpäästöjen minimointivaatimusten kasvaessa ovat laitevalmistajat joutuneet mittavan haasteen eteen kehittääkseen yhä parempia ja kestävämpiä prosessilaitteita. Suurimmat vuodot yksittäisissä venttiileissä ilmenevät karatiivistyksen kohdalla. Säätöventtiileiden karatiivistykseen kohdistuu usein huomattavasti suurempi rasitus verrattuna on-off venttiileihin.

TKL Kalervo Nevala, VTT Elektroniikan laboratorio
Hydraulitoimilaitteiden ohjaus suoraan kaavioista
Sähköhydraulisen toimilaitejärjestelmän ohjauksen suunnittelu, ohjelmointi, toteutus, ja uudelleen konfigurointi helpoksi ja nopeaksi älykkäillä toimilaitteilla ja ohjelmageneraattorilla. Se tuottaa toimilaite järjestelmän graafisista suunnitteludokumenteista täysautomaattisesti ohjaukseen tarvittavan ohjelmiston, jopa alle minuutin.