Tilaa lehti

Mainokset

Suomen Mittaus- ja Säätöteknillinen Yhdistys r.y.

Suomen robotiikkayhdistys r.y.

Startup-yhteistyö edistää vihreää siirtymää

Kestävien, vihreää siirtymää edistävien ratkaisujen innovointi on avainasemassa yrityksen pitämiseksi ajankohtaisena alati muuttuvilla markkinoilla. Innovaatiot eivät kuitenkaan synny itsestään, vaan tuloksellinen innovaatiotoiminta vaatii riittävästi tilaa, resursseja, oikeanlaisia kumppaneita, ja ripauksen rohkeutta.

Julkaistu:

Organisaation rakenteiden ja päätöksenteon tulee tukea innovoinnissa tarvittavaa ketteryyttä ja datalähtöisyyttä. Tämän osalta suuryrityksillä onkin paljon opittavaa startup-maailmasta. Suuryritysten toimialatuntemus, verkostot ja jakelutiet yhdistettynä startuppien ketteryyteen ja kykyyn innovoida nopeasti ovatkin menestysresepti tärkeiden globaalien haasteiden, kuten vihreän siirtymän ratkaisemiseksi. Muutosnopeuden kiihtyessä voittavia ovat ne yritykset, jotka pystyvät operoimaan monimutkaisessa ja epävakaassa markkinassa, ja luomaan prosessit, joissa on tilaa myös intuitiolle.

Startup-yhteistyö kilpailuvalttina

Kriisiaika kiihdyttää innovaatioiden syntyä. Viime vuodet ovat osoittaneet, että teknologia – ja kuluttajatrendit muuttuvat nopeasti, ja viimeistään nyt on aika etabloida tulevaisuuden tutkimus, ketterä oppiminen sekä startup-yhteistyö osaksi yhtiön strategiaa. Talouden laajat kokonaisuudet, kuten kestävä talouskasvu ja hiilineutraalin hyvinvointiyhteiskunnan rakentaminen, ovat monimutkaisia ja vaativat monipuolista osaamista, sekä arvontuoton kirkastamista ekosysteemin eri osissa. Startup-yhteistyöllä voidaan kattaa osia arvoketjusta tai kehittää yhdessä yrityksen ydinliiketoimintaa, ja tulevaisuuden tuotteita tai palveluita.

Innovestor haastatteli vuonna 2022 Corporate Venturing -asiakkaittaan laajasti startup-yhteistyön nykytilasta sekä tulevaisuuden näkymistä. Haastatteluihin osallistui yhteensä 42 suuryritystä eri toimialoilta. Haastatellut olivat yksimielisiä siitä, että startup-yhteistyö on suurille, kestävän kehityksen edistämisen ja globaalin kilpailun kanssa painiville yhtiöille olennaista tulevaisuuden kilpailukyvyn takaamiseksi.

Kiinnitimme erityistä huomiota myös siihen, että haastatellut suuryhtiöt aikovat panostaa entistä enemmän startup-yhteistyöhön lähivuosina, myös sijoitustoiminnan kautta. Haasteena yhteistyön molemminpuolisen hyödyn takaamisessa nähtiin kuitenkin aikaisemman kokemuksen puute startup-yhteistyön toteuttamisesta.

Startup-yhteistyön menestysresepti

Ennen startup-yhteistyöhön lähtemistä yrityksen tulee pohtia tarkkaan, mitä yhteistyöllä halutaan saavuttaa. Tärkeintä on luoda selkeä strateginen tavoite, ja varmistaa sen kannalta tarvittavat resurssit. Suuryritys, jonka tavoitteet yhteistyölle ovat kirkkaat, on myös startupin kasvustrategian näkökulmasta kiinnostavampi kumppani.

Selkeiden tavoitteiden asettamisen ohella yrityksen tulisi myös löytää ulkoinen kumppani, jolla on hyvä näkemys startup-kentästä ja testatut työkalut menestyksekkään startup-yhteistyön rakentamiseksi. Oikealla ulkoisella kumppanilla on yhteistyön laadun ja tulosten kannalta suuri merkitys.

Startup-yhteistyön tyypillisimmät mallit voidaan jakaa neljään eri osa-alueeseen. Näiden lisäksi on myös olemassa yhdistelmiä kaikista neljästä. Vaikka malleja tarkastellaan erityisesti uuden kaupallisen liiketoiminnan kehittämisen näkökulmasta, ovat kulttuurilliset arvot, sekä startup-yhteistyön vaikutus työnantajamielikuvaan myös asioita, joita kannattaa pohtia strategisia tavoitteita asetettaessa.

”Oikealla ulkoisella kumppanilla on yhteistyön laadun ja tulosten kannalta suuri merkitys”

Startup Scouting, markkina-analyysi

Startup Scouting toteutetaan ulkoisen kumppanin toimesta suuryrityksen strategian ja tarpeen pohjalta. Tämä työ voi olla markkinaymmärryksen ja kuluttajakäyttäytymisen muutoksen tukena ja tuoda tarvittavaa näkökulmaa sisäiseen tuotekehitykseen. Startup Scoutingia voidaan tehdä täsmätyönä, jolloin haetaan tietyn maturiteettivaiheen yhteistyökumppania startup-kentästä ratkaisemaan suuryrityksen ennalta tunnistama ongelma. Strategisesti kysymyksessä voi olla jo tunnistettu teknologinen ratkaisu, tai laajempi ongelmaratkaisun viitekehys.

Tässä mallissa korostuu startup-kentän laaja tuntemus. Mitä parempi näkymä ulkoisella kumppanilla on startup-kenttään, sitä laadukkaampi on tulos. Markkinoilla olevilla, tekoälyyn perustuvilla työkaluilla saadaan tuotettua hyvä määrä startup-dataa, mutta laadun ydin on validointiprosessi, jonka tekee ihminen, Innovestorilla Startup Analyst.

Scouting-vaiheen luonteva jatko on syvätutkimus valittuun startup yhtiöön, eli feasability study, jolla pyritään ymmärtämään syvemmin teknologinen ratkaisu, tiimin osaaminen, kaupallinen malli sekä määrittelemään, miltä toteuttamiskelpoinen yhteistyömalli näyttäisi.

Kiihdytysohjelmat

Nämä ovat yleensä 3–6 kuukauden mittaisia ohjelmia, joihin kutsutaan Startup Scouting prosessin kautta valikoidut startupit sekä relevantit suuryritykset. Ohjelma tavoittelee nimensä mukaisesti kasvun kiihdytystä ja tarjoaa lupaavalle startup-yritykselle työkalut, sekä oikeat kontaktit sopivasta suuryrityksestä erityisesti liiketoimintamallin ja tuotteen tai palvelun kehittämiseen. Kiihdytysohjelman aikana tavoitteena on tutustua ja rakentaa pohja pitkäjänteiselle suuryrityksen ja startupin väliselle yhteistyölle.

Venture Client -malli

Tässä pitkäjänteisessä yhteistyömallissa suuryritys ostaa startupilta teknologiaa, tuotetta tai palvelua, joka ei ole vielä valmis. Venture Client -malliin liittyy vahvasti yhteiskehittäminen, ja yhteinen visio. Kehityksen johtaminen yhteisen suunnitelman ja aikataulun mukaan ovat avainasemassa. Yhteiskehittämisen mallissa on tärkeä huolehtia alusta asti, että myös yrityskulttuuriin liittyvät asiat tulevat huomioiduiksi.

Omistuspohjaiset mallit

Näissä malleissa suuryrityksestä tulee osakkeenomistaja, ja näin yritys pääsee näkemään startupin toimintaa omistajan näkökulmasta sekä olemaan mukana arvonnousussa. Yritys voi omistaa startupia suoraan, mahdollisesti oman Corporate Venture Capital-yksikön kautta tai muodostaa laajemman näkymän startup-kentästä olemalla mukana rahastosijoittajana.

Vihreän siirtymän kiihdyttäjä

Kun keskustelimme Automaatiosäätiön kanssa markkinamuutoksen nopeudesta ja innovaatiotoiminnan merkityksestä vihreän siirtymän kiihdyttäjänä tuli selväksi, että aihe on ajankohtainen monelle säätiön jäsenyritykselle. Teknologiapuolella suuryritysten tuotekehityksessä on valtavasti substanssiosaamista, jota yhdistämällä startuppien luomiin uusiin innovaatioihin voidaan ratkaista monia tulevaisuuden haasteita.

Tämä ekosysteemin tuoma voima, ja mahdollisuus suomalaisten innovaatioiden kiihdyttämiseen oli syy, miksi Automaatiosäätiö lähti tukemaan Innovestorin PALO-ohjelmaa. Innovestor PALO on kiihdytysohjelma, jolla luodaan arvoa kestäviin teknologioihin sijoittavan rahaston kohdeyhtiöille. Kasvun kiihdyttämisen ohella, ohjelman aikana edistetään rahaston kohdeyhtiöiden ESG-strategiatyötä ja ESG:n integroimista osaksi kohdeyhtiöiden liiketoimintaa.

Innovestor PALO tarjoaa suuryritysjäsenilleen kattavan läpileikkauksen kestävän teknologian startup-kentästä ja mahdollisuuden osallistua eri tavoin aikaisen vaiheen yritysten tuote – ja liiketoimintakehitykseen.

Automaatiosäätiön kumppanuus PALO-ohjelmassa mahdollistaa myös oppimisen aikaisen vaiheen teknologiainnovaatioiden validoinnista. Innovestorin suuryritysasiakkailleen tekemän haastattelututkimuksen mukaan mahdollisuus löytää sopivia aikaisen vaiheen kestävän teknologian innovaatioita ja kyky validoida niitä, ovat osa-alueita, joihin suuryritykset kaipaavat eniten apua.

Suomi on tunnetusti edelläkävijä kestävän kehityksen innovaatioissa, ja Innovestor PALO keskittyykin innovaatioihin, jotka joko korvaavat haitallisia materiaaleja ja uusiutumattomia raaka-aineita, ehkäisevät saastumista, rappeutumista ja muita haitallisia vaikutuksia tai tehostavat energian - ja muiden resurssien kestävää käyttöä.

Innovaatiotoiminta osaksi strategiaa

Viime ajat ovat osoittaneet, että muutos voi tapahtua nopeasti ja oman liiketoiminnan pivotointikyky on tärkeää paitsi startupeille, myös suuryrityksille. Teknistä osaamista, erityisesti datan, digitaalisen ja tekoälyn käsittelyä, tarvitaan enemmän kuin koskaan. Myös yhteistyö – ja johtamistaidot ovat avainasemassa, jotta voimme rakentaa yhdessä ratkaisuja.

Muutosten maailma, jossa elämme, vaatiikin suuryrityksiltä paitsi teknisen osaamiskynän terotusta, myös kykyä rakentaa yritys – ja yksilötason resilienssiä sekä intuitioon perustuvaa päätöksentekoa. Optimistinen maailmankuva, ja liikkeelle lähtö ovat hyviä tapoja aloittaa. Tällä polulla startup-yhteistyö voi olla merkityksellistä – monella eri tavalla.